xios samos ikaria header-07.png
 

Διαδικασία υποβολής δήλωσης


 

+ Διαδικασία υποβολής δήλωσης

Ο δικαιούχος ή τρίτος προσκομίζει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης μαζί με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία (Δείτε τα όρια των Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της μελέτης ΕΔΩ).

Στη συνέχεια η δήλωση ελέγχεται και καταχωρείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, όπου γίνεται ο αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης, εκδίδεται το έντυπο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» και χορηγείται στο δηλούντα. Στο έντυπο αναγράφεται αναγράφεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής καθώς και το ποσό πληρωμής.

Ο δικαιούχος εξοφλεί το τέλος κτηματογράφησης στις συνεργαζόμενες με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες (Δείτε τη λίστα ΕΔΩ: Επιλογή: Πληρωμή Τέλους κτηματογράφησης) προσκομίζοντας το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», που του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μετά την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης και την ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωση του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, εντός περίπου 3 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Tράπεζας), ο δικαιούχος μπορεί να εκτυπώσει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το site του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (ΕΔΩ) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του TAXISNET του ,είτε να το παραλάβει από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ενεργειες Πριν την υποβολη της Δηλωσης

Πριν επισκεπτείτε το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

1. Να βρείτε και να συγκεντρώσετε όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλετε δήλωση

2. Να βρείτε το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εντοπίσετε και να υποδείξετε τη θέση του ακινήτου σας στον χάρτη (στην περίπτωση αυτή σκόπιμο είναι να προσκομίσετε κατά την υποβολή εκτύπωση από την υπηρεσία θέασης - Δείτε ακολούθως οδηγίες).

3. Να έχετε μαζί σας φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητα και ενός αποδεικτικού του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό σας, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εσάς, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Έντυπα

Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1 (Δείτε ΕΔΩ), το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2 (Δείτε ΕΔΩ), το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο των δικαιωμάτων τους και από τα φυσικά πρόσωπα όταν αυτά έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Τα έντυπα δήλωσης δικαιώματος διατίθενται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Δείτε ΕΔΩ): Επιλογή: «Κτηματογράφηση - Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας - Έντυπα Δήλωσης / Οδηγίες Συμπλήρωσης / Συμπληρωμένα Υποδείγματα».

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες, γκαράζ με χιλιοστά επί του οικοπέδου. Το τέλος των 20€ για τους βοηθητικούς χώρους καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Το τέλος κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –για τα φυσικά πρόσωπα είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του ίδιου Προκαποδιστριακού ΟΤΑ και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα αλλά ούτε για τα φυσικά για δικαιώματα πέραν των κυριοτήτων και των δουλειών.

Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, από τις αρχές του 2017, παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK, ενώ από τις 9-6-2017 προστίθεται στις παραπάνω τράπεζες και η ATTICA BANK.

Δείτε παρακάτω, αναλυτικά, τον αριθμό των δόσεων και τους τρόπους πληρωμής με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ανά τράπεζα.

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ TAMEIO INTERNET EASYPAY ΠΛΗΘΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
1ALPHA BANKΝΑΙΝΑΙΝΑΙΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
2ATTICA BANKNAI (με χρήση κάθε τύπου πιστωτικών καρτών Attica Card VISA)--ΕΩΣ 12 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ATOKEΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ ≥ 10€)
3ΕΘΝΙΚΗΝΑΙΝΑΙ / i-bank internet & phone bankingΝΑΙΑΠΟ 2 ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ(ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ >10€)
4ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΑΙ (www.winbank.gr)ΝΑΙ (www.easypay.gr)ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
5EFG EUROBANK-ΝΑΙ / e-banking & m-banking-ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Η καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης διενεργείται με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου εντύπου «Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους». Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί έντυπο «Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους» πριν τις 1/7/2016, ο 20ψήφιος κωδικός που αναγράφεται στο έντυπο πρέπει να αντικατασταθεί με νέο 20ψήφιο, είτε μέσω του Γραφείου Κτηματογράφησης, είτε μέσω της εφαρμογής «Έκδοση νέου εντύπου οφειλής» («Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» - ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΔΩ) και να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.

ΑΛΛΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (εκτός πιστωτικής κάρτας)

A/Α ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΜΕΙΟ INTERNET ATM’S EASYPAY ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ^^ - - - -
2ALPHA BANK--
3HSBC----
4EFG EUROBANK---
5ΑΤΤΙΚΗΣ---
6ΕΘΝΙΚΗ--
7ΠΕΙΡΑΙΩΣ--
8ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ---
9ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ----
10ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ----
11ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ----
12ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ----
13ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ----

^ Το κόστος της δήλωσης οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της

^^ Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ.

+ Οδηγiες υποβολης δηλωσης

Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ:

A. ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τη δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να την καταθέσει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

- ο δικαιούχος αυτοπροσώπως,

- ο πληρεξούσιος του δικαιούχου, [απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (ειδικού ή γενικού)],

- ο νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου,

- ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου,

- κάποιο τρίτο πρόσωπο [στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης (έντυπο εξουσιοδότησης χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), αλλά η δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο].

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, υποχρεούνται και οι δύο γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι του δικαιούχου, προσκομίζοντας απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα). Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο.

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και Ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - ΕΔΩ). Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά (διαδικασία upload).Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική/χρωστική κάρτα, πριν την ολοκλήρωση της υποβολής.

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Τα έντυπα δήλωσης δικαιώματος διατίθενται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Επιλογή: «Έντυπα Δήλωσης – Οδηγίες Συμπλήρωσης – Συμπληρωμένα Υποδείγματα»

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν είναι:

• Συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης (έντυπο Δ1 ή Δ2).

• Απλό φωτοαντίγραφο του/των τίτλου/ων, που τεκμηριώνει/ουν το δικαίωμα στο ακίνητο (π.χ. Συμβόλαιο/α). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμά του σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

• Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο - απόσπασμα θέασης / ορθοφωτοχάρτη)

• Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

• Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου (π.χ. απόσπασμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της δήλωσης της εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ., λογαριασμό ΔΕΗ κλπ.).

• Εξουσιοδότηση / πληρεξούσιο κλπ. σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο και όχι από το δικαιούχο.

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος ή τρίτος προσκομίζει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης μαζί με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία (Δείτε τα όρια των Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της μελέτης ΕΔΩ).

Στη συνέχεια η δήλωση ελέγχεται και καταχωρείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, όπου γίνεται ο αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης, εκδίδεται το έντυπο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» και χορηγείται στο δηλούντα. Στο έντυπο αναγράφεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

Ο δικαιούχος εξοφλεί το τέλος κτηματογράφησης στις συνεργαζόμενες με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες (Δείτε τη λίστα ΕΔΩ Επιλογή: Πληρωμή Τέλους κτηματογράφησης) προσκομίζοντας το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», που του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μετά την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης και την ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωση του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, εντός περίπου 3 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Tράπεζας), ο δικαιούχος μπορεί να εκτυπώσει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το site του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (ΕΔΩ) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του TAXISNET του, είτε να το παραλάβει από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

+ Αναλυτικά έγγραφα που απαιτούνται για κάθε είδος εγγραπτέου δικαιώματος

Α) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται και απλά αντίγραφα των τίτλων δυνάμει των οποίων αποκτήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά:

α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής του,

β) Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής της,

γ) Διοικητική πράξη (π.χ. παραχωρητήριο, υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη, απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κλπ) και πιστοποιητικό μεταγραφής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική πράξη δεν μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της.

Εάν η κτήση του δηλούμενου δικαιώματος προκύπτει από περισσότερες πράξεις, θα υποβάλλονται αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων. Μαζί με τους τίτλους κτήσης θα υποβάλλονται επίσης και όλες οι τυχόν υπάρχουσες διορθωτικές τους πράξεις.

Ειδικές περιπτώσεις:

- Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με συμβολαιογραφική πράξη (συνήθως γονική παροχή) κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον μεταβιβάζοντα (γονέα) η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα απεβίωσε, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή.

- Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από το γονέα η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα παραιτήθηκε από το δικαίωμα της επικαρπίας με συμβολαιογραφική πράξη, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και το συμβόλαιο παραίτησης από το δικαίωμα της επικαρπίας.

- Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον γονέα η επικαρπία για λογαριασμό του και για τον/την σύζυγό του και ο παρέχων γονέας μετέπειτα απεβίωσε, θα ισχύουν τα παρακάτω:

- Εάν ο/η σύζυγος συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής και αποδέχεται ρητά την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” της επικαρπίας, τότε ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ και θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος το δικαίωμα αυτό (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί το συμβόλαιο της γονικής παροχής και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος παρέχοντα γονέα.

- Εάν ο/η σύζυγος δεν συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής, μπορεί να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ,προσκομίζοντας το συμβόλαιο της γονικής παροχής. Εάν έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς, τότε το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τις δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των δύο του γονέων.

- Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα κυριότητας που τελούσε υπό διαλυτική αίρεση και η αίρεση άρθηκε λόγω εξόφλησης, θα πρέπει με το αρχικό συμβόλαιο να συνυποβληθεί και η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης, νομίμως μεταγεγραμμένη.

B) ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το εγγραπτέο δικαίωμα της κυριότητας ή της δουλείας προέρχεται από κληρονομική διαδοχή υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας,

β) Κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων,

γ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας.

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και, εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Τον τίτλο του αποβιώσαντος δικαιούχου,

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του άνω δικαιούχου,

γ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Τον τίτλο του αποβιώσαντος δικαιούχου,

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) Αντίγραφο του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης και προαιρετικά την απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη,

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις της εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης διαδοχής:

Εάν ο θάνατος έχει επέλθει πριν την 01/03/2013 πρέπει να προσκομισθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο ΚΑΙ το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του θανόντος.

Αν ο θάνατος έχει επέλθει μετά την 28/02/2013 απαιτείται να προσκομισθούν μόνο από το αρμόδιο Ειρηνοδικειο.

Γ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που για την κτήση του δηλούμενου εγγραπτέου δικαιώματος γίνεται επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, υποβάλλονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών, για την αναγραφή του δηλούντος ως κατ’ αρχήν κυρίου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία,

β) Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,

γ) Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

δ) Πράξη αναγνώρισης ορίων,

ε) Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,

στ) Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,

ζ) Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,

η) Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,

θ) Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα,

ι) Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,

κ) Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,

λ) Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο, οι οποίες έχουν συνταχθεί σε ανύποπτο από την έναρξης της διαδικασίας κτηματογράφησης χρόνο.

Συνίσταται η προσκόμιση, όσο το δυνατόν περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο, από το συνδυασμό των οποίων να προκύπτει η 20ετής νομή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η υποβολή του Ε9 της φορολογικής δήλωσης. Όσον αφορά στην υπόδειξη του ακινήτου επί του οποίου ο δικαιούχος ασκεί πράξεις νομής, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει σαφή στοιχεία για τη θέση και τα όρια του ακινήτου.

Δ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, όπως διαζευκτικά:

α) Δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που πρόκειται για διαταγή πληρωμής συνυποβάλλεται η έκθεση περιγραφής ακινήτων/περίληψη εγγραφής αυτού.

β) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής εξάλειψης αυτής.

Επίσης υποβάλλονται τυχόν δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, δανειστικές συμβάσεις κ.λ.π. δυνάμει των οποίων έχουν επέλθει μεταβολές στην εμπράγματη ασφάλεια.

γ) Διοικητική πράξη Ι.Κ.Α ή Διευθυντή Δ.ΟΥ. περί σύστασης εμπράγματης ασφάλειας.

δ) Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από σεισμούς κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των ν. 867/79, 1048/80, 1133/81 και των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.

ε) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας.

Ε) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, ήτοι διαζευκτικά:

α) Κατασχετήρια έκθεση,

β) Δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης κατά το άρθρο 972 Κ.Πολ.Δικ.,

γ) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,

δ) Δικαστική απόφαση που διατάσσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινήτου είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε δικαστικής μεσεγγύησης αυτού,

ε) Επιταγή ν. 17/7/1923 «περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών»,

στ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.

ΣΤ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβάλλεται το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κτλ.

Ζ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Υποβάλλονται ανάλογα με το είδος της εγγραπτέας μίσθωσης:

α) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου συνιστάται η εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική σύμβαση του ν.1652/86, χρηματοδοτική μίσθωση του ν.1665/86, μακροχρόνια μίσθωση κατ' άρθρα 618 και 1208 Α.Κ.).

β) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης μίσθωσης.

Η) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου (ΚΠολΔ 992 παρ. 1) ο δηλών αυτήν πρέπει να προσκομίσει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απαγγέλει τη διάρρηξη και το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στις μερίδες του μεταβιβάσαντος οφειλέτη και του τρίτου στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Θ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρακάτω αναγραφόμενα δεν αφορούν σε μεταβιβάσεις οικοπέδων που έγιναν μετά την κύρωση και μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής (όπου αρκεί μόνο η προσκόμιση του τίτλου μεταβίβασης), αλλά σε πρωτογενή ακίνητα που προέκυψαν από την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής.

Όταν δηλώνεται οικόπεδο της Πράξης Εφαρμογής, απαιτείται το πιστοποιητικό μεταγραφής της και ο τίτλος της αρχικής ιδιοκτησίας με το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής του, ενώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής. Σε περίπτωση δε ύπαρξης διορθωτικής πράξης, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω και η προσκόμιση της απόφασης Νομάρχη (της διορθωτικής πράξης) και του πιστοποιητικού μεταγραφής της.

+ Χρήσιμα Εντυπα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Ακολουθως παρατιθεται το συνολο των εντυπων που ειναι απαραιτητα να χρησιμοποιηθουν κατα το σταδιο της υποβολης δηλωσης και μεχρι και την Αναρτηση των Κτηματολογικων Στοιχειων.

Δ1 - εντυπο Δηλωσης του Ν. 2308/1995

Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας για τις περιοχές που κτηματογραφούνται

Δ1 - εντυπο Δηλωσης του Ν. 2308/1995Δ1 (αρχειο για ψηφιακη επεξεργασια)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Το έντυπο Δ2 το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα από τα νομικά πρόσωπα, και από φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητας και δουλείας, όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (αρχείο για ψηφιακή επεξεργασία)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με την δήλωση ανά είδος δικαιώματος)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου δήλωσης Δ1

(Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διόρθωση Στοιχείων Δήλωσης

Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή να αποστείλετε με συστημένη επιστολή Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης, στην οποία θα επισυνάψετε έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.

Αίτηση Γνωστοποιησης αλλαγης στοιχείων επικοινωνιας

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης υποβάλλοντας Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας. Στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει θα λαμβάνετε όλη τη σχετική αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης όπως π.χ. τα αποσπάσματα κτηματολογικών στοιχείων, ενώ τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα χρειαστούν στην περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων.

Αίτηση Καταθεσης Συμπληρωματικων Στοιχειων

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο τον αντίστοιχο τίτλο κτήσης, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σημειώνεται ότι η μεταγραφή των συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτική, δηλαδή μόνο το συμβόλαιο χωρίς τη μεταγραφή του δεν οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώματος που περιγράφεται σ’ αυτό.

Αίτηση Χορηγησης Αντιγραφων

Αίτηση Χορηγησης Βεβαιωσεων

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα τόσο στα Γραφεία Κτηματογράφησης / εξυπηρέτησης πολιτών όσο και στην ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΔΩ).

+ Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Κτηματογράφηση;

H Κτηματογράφηση είναι η διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, η οποία ενσωματώνει τόσο νομικές πληροφορίες - δηλαδή κάθε νόμιμο έγγραφο που δημιουργεί/τροποποιεί/επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου - όσο και χωρικές πληροφορίες. H Κτηματογράφηση δημιουργεί μία βάση δεδομένων με κέντρο το ακίνητο και όχι με κέντρο τον κύριο του δικαιώματος, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία. Επιπλέον καταγράφει και δικαιώματα που δεν είναι καταχωρισμένα στο Υποθηκοφυλακείο, όπως αυτά της χρησικτησίας και της εξ αδιαθέτου / εκ διαθήκης κληρονομικά δικαιώματα.

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο στην περιοχή κτηματογράφησης, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.) .

Που υποβάλεται η Δήλωση;

Η Δήλωση υποβάλλεται είτε στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ( ΕΔΩ ) Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κατά την περίοδο υποβολής δηλώσεων, θα μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία κτηματογράφησης, στις κινητές μονάδες ενημέρωσης και στα γραφεία εξυπηρέτησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πότε υποβάλλεται η δήλωση;

Οι κάτοικοι εσωτερικού έχουν προθεσμία τριών (3) μηνών και οι κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο έξι (6) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης.

Τι πρέπει να κάνω πριν επισκεφτω το Γραφείο Κτηματογράφησης

Πριν επισκεφτώ το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

1. Να βρω και να συγκεντρώσω όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλω δήλωση (δείτε και ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ).

2. Να βρω το τοπογραφικό του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να εντοπίσω και να υποδείξω την θέση του ακινήτου μου στον χάρτη.

3. Να έχω μαζί μου την Αστυνομική μου Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής και ένα αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό μου, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εμένα, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι κόστος συνεπάγεται η υποβολή Δήλωσης;

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες, γκαράζ. Το τέλος των 20€ για τους βοηθητικούς χώρους καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Το τέλος κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –για τα φυσικά πρόσωπα είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του ίδιο Προκαποδιστριακού ΟΤΑ και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα αλλά ούτε και για τα φυσικά για δικαιώματα πέραν των κυριοτήτων και των δουλειών.

Μετά την υποβολή δήλωσης τι;

Όσοι υποβάλλουν δήλωση, θα ενημερωθούν μέσω email για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους, αρχικώς, κατά την Προανάρτηση

Θα υπάρχει προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου μέσω email για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους μετά και την επεξεργασία των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων με την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων.

Θα υπάρχει προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα της ανάρτησης για κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων (4) μηνών για κατοίκους εξωτερικού, για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης επί των αναρτηθέντων στοιχείων.

Μετά από τις διορθώσεις και την εξέταση των ενστάσεων, οι εγγραφές της βάσης θα αποτελούν τις Αρχικές εγγραφές του Κτηματολογικού Γραφείου.

Τα ακίνητα τα οποία δε θα δηλωθούν από δικαιούχο, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θα χρειαστούν πολύχρονες και εξαιρετικά δαπανηρές διαδικασίες για την διεκδίκησή τους. Εφόσον δε, δεν προαγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

+ Τρόπος συμπλήρωσης εντύπου Δ1

Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας, όσοι και οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ στους οποίους εντοπίζονται τα ακίνητά του. Για κάθε δήλωση που υποβάλλει ο δικαιούχος συμπληρώνει μία μόνο φορά το έντυπο Α: Στοιχεία δικαιούχου (δείτε ακολούθως).

Cinque Terre

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου (ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, email) και υπογράφεται το έντυπο από το δηλούντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συμπλήρωση του email είναι υποχρεωτική

Cinque Terre

Για κάθε ακίνητο της δήλωσης, συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Συμπληρώνεται η διεύθυνση, το τοπωνύμιο και το εμβαδόν του οικοπέδου, που δηλώνεται.

Cinque Terre

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Συμπληρώνεται ένα από τα ακόλουθα, αναλόγως του τύπου της ιδιοκτησίας: - Το Β-2: για κτίριο που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών (δηλαδή δεν έχει χιλιοστά επί του οικοπέδου) - Το Β-3: για την περίπτωση ιδιοκτησιών για τις οποίες έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών (δηλαδή έχει χιλιοστά επί του οικοπέδου) - Το Β-4: για την περίπτωση βοηθητικών χώρων – παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών

Cinque Terre

Στη συνέχεια συμπληρώνετε το είδος κυριότητας και ο τίτλος κτήσης:

- Στο Γ-1: συμπληρώνεται με Χ το είδος δικαιώματος (π.χ. πλήρη κυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή άλλη δουλεία (π.χ. διόδου) και στη συνέχεια το ποσοστό στο πεδίο: Ποσοστό Δικαιώματος

- Στο Γ-2: συμπληρώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία σύνταξης του τίτλου κτήσης (π.χ. του συμβολαίου) και τα στοιχεία του εκδότη του εγγράφου (π.χ. ονοματεπώνυμο και έδρα συμβολαιογράφου) καθώς και τα στοιχεία μεταγραφής του τίτλου κτήσης, όπως αυτά προκύπτουν από το πιστοποιητικό μεταγραφής.

Cinque Terre

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στη συνέχεια σημειώνετε από τις επιλογές που υπάρχουν στο Δ-1, το αντίστοιχο κουτάκι αναλόγως το στοιχείο εντοπισμού που προσκομίζεται και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.

Cinque Terre

Στα πεδία Δ-2, συμπληρώνεται: - Στο πεδίο Δ-2.1: τα στοιχεία των ιδιοκτητών των γειτονικών ακινήτων και

- Στο πεδίο Δ-2.2: τα στοιχεία των λοιπών δικαιούχων της ιδιοκτησίας που δηλώνονται

Cinque Terre