limnos lesbos header-06-06.png
 

Διαδικασία υποβολής δήλωσης


 

+ Διαδικασία υποβολής δήλωσης

Ο δικαιούχος ή τρίτος προσκομίζει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης μαζί με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία (Δείτε τα όρια των Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της μελέτης ΕΔΩ).

Στη συνέχεια η δήλωση ελέγχεται και καταχωρείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, όπου γίνεται ο αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης, εκδίδεται το έντυπο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» και χορηγείται στο δηλούντα. Στο έντυπο αναγράφεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

Ο δικαιούχος εξοφλεί το τέλος κτηματογράφησης στις συνεργαζόμενες με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες (Δείτε τη λίστα ΕΔΩ Επιλογή: Πληρωμή Τέλους κτηματογράφησης) προσκομίζοντας το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», που του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μετά την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης και την ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωση του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, εντός περίπου 3 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Tράπεζας), ο δικαιούχος μπορεί να εκτυπώσει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το site του «Ελληνικού Κτηματολογίου» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του TAXISNET του, είτε να το παραλάβει από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ενεργειες Πριν την υποβολη της Δηλωσης

Πριν επισκεπτείτε το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

1. Να βρείτε και να συγκεντρώσετε όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλετε δήλωση

2. Να βρείτε το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εντοπίσετε και να υποδείξετε τη θέση του ακινήτου σας στον χάρτη.

3. Να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής και ένα αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό σας, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εσάς, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Έντυπα

Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Τα έντυπα δήλωσης δικαιώματος διατίθενται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ : Επιλογή: «Έντυπα Δήλωσης – Οδηγίες Συμπλήρωσης – Συμπληρωμένα Υποδείγματα».

Τροπος Υποβολης Δηλωσης

Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ:

Α. ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ – ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τη δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να την καταθέσει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

• ο δικαιούχος αυτοπροσώπως,

• ο πληρεξούσιος του δικαιούχου, [απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (ειδικού ή γενικού)],

• ο νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου,

• ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου,

• κάποιο τρίτο πρόσωπο [απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης (έντυπο εξουσιοδότησης χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), αλλά η δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο].

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, υποχρεούνται και οι δύο γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι του δικαιούχου, προσκομίζοντας απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα). Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και Ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά (διαδικασία upload).Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική/χρωστική κάρτα.

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Συνυποβαλλομενα εγγραφα στη Δηλωση

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν είναι:

• Απλό φωτοαντίγραφο του/των τίτλου/ων, που τεκμηριώνει/ουν το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. Συμβόλαιο/α). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμά του σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

• Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο / απόσπασμα θέασης / ορθοφωτοχάρτης)

• Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

• Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου (π.χ. απόσπασμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της δήλωση της εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ., λογαριασμό ΔΕΗ κλπ.). Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

• Εξουσιοδότηση / πληρεξούσιο κλπ. σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο και όχι από το δικαιούχο.

Παγιο Τελος Κτηματογραφησης

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες, γκαράζ. Το τέλος των 20€ για τους βοηθητικούς χώρους καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Το τέλος κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –για τα φυσικά πρόσωπα είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του ίδιου Προκαποδιστριακού ΟΤΑ και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τα φυσικά για δικαιώματα πέραν των κυριοτήτων και των δουλειών.

Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., από τις αρχές του 2017, παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK, ενώ από τις 9-6-2017 προστίθεται στις παραπάνω τράπεζες και η ATTICA BANK.

Δείτε παρακάτω, αναλυτικά, τον αριθμό δόσεων και τους τρόπους πληρωμής με χρήση πιστωτικής κάρτας ανά τράπεζα.

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ TAMEIO INTERNET EASYPAY ΠΛΗΘΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
1ALPHA BANKΝΑΙΝΑΙΝΑΙΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
2ATTICA BANKNAI (με χρήση κάθε τύπου πιστωτικών καρτών Attica Card VISA)--ΕΩΣ 12 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ATOKEΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ ≥ 10€)
3ΕΘΝΙΚΗΝΑΙΝΑΙ / i-bank internet & phone bankingΝΑΙΑΠΟ 2 ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ(ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ >10€)
4ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΑΙ (www.winbank.gr)ΝΑΙ (www.easypay.gr)ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
5EFG EUROBANK-ΝΑΙ / e-banking & m-banking-ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αναλυτικα εγγραφα που απαιτουνται για καθε ειδος εγγραπτεου δικαιωματος

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται και απλά αντίγραφα των τίτλων δυνάμει των οποίων αποκτήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά:

α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής του,

β) Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής της,

γ) Διοικητική πράξη (π.χ. Παραχωρητήριο, Υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη, απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κλπ) και πιστοποιητικό μεταγραφής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική πράξη δεν μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της. Εάν η κτήση του δηλούμενου δικαιώματος προκύπτει από περισσότερες πράξεις, θα υποβάλλονται αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων. Μαζί με τους τίτλους κτήσης θα υποβάλλονται επίσης και όλες οι τυχόν υπάρχουσες διορθωτικές τους πράξεις.

Ειδικές περιπτώσεις:

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με συμβολαιογραφική πράξη (συνήθως γονική παροχή) κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον μεταβιβάζοντα (γονέα) η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα απεβίωσε, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από το γονέα η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα παραιτήθηκε από το δικαίωμα της επικαρπίας με συμβολαιογραφική πράξη, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και το συμβόλαιο παραίτησης από το δικαίωμα της επικαρπίας.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον γονέα η επικαρπία για λογαριασμό του και για τον/την σύζυγό του και ο παρέχων γονέας μετέπειτα απεβίωσε, θα ισχύουν τα παρακάτω: o Εάν ο/η σύζυγος συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής και αποδέχεται ρητά την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” της επικαρπίας, τότε ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ και θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος το δικαίωμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί το συμβόλαιο της γονικής παροχής και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος παρέχοντα γονέα. o Εάν ο/η σύζυγος δεν συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής για να αποδεχτεί την πρόταση δωρεάς επικαρπίας, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και θα πρέπει, για να αποκτήσει την επικαρπία, να αποδεχτεί την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” με νέα συμβολαιογραφική πράξη, νομίμως μεταγεγραμμένη. Στην περίπτωση αυτή, με το θάνατο του αρχικού επικαρπωτή η επικαρπία συνενώθηκε με την ψιλή κυριότητα και το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή. o Εάν έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς, τότε το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τις δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των δύο του γονέων.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα κυριότητας που τελούσε υπό διαλυτική αίρεση και η αίρεση άρθηκε λόγω εξόφλησης, θα πρέπει με το αρχικό συμβόλαιο να συνυποβληθεί και η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης, νομίμως μεταγεγραμμένη.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το εγγραπτέο δικαίωμα της κυριότητας ή της δουλείας προέρχεται από κληρονομική διαδοχή υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας,

β) Κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων,

γ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας.

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και, εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Τον τίτλο του αποβιώσαντος δικαιούχου,

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του άνω δικαιούχου,

γ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) Αντίγραφο του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης και προαιρετικά την απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη,

γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης,

δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Καλόν είναι να προσκομίζεται και στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής ο τίτλος του αποβιώσαντος, διότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο ορθός εντοπισμός του ακινήτου, όπως επίσης εξασφαλίζεται ότι ο αποβιώσας ήταν κύριος του συγκεκριμένου ακινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις της εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης διαδοχής: εάν ο θάνατος έχει επέλθει πριν την 01/03/2013 πρέπει να προσκομισθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο ΚΑΙ το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του θανόντος. Αν ο θάνατος έχει επέλθει μετά την 28/02/2013 απαιτούνται να προσκομισθούν μόνο από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που για την κτήση του δηλούμενου εγγραπτέου δικαιώματος γίνεται επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, υποβάλλονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών, για την αναγραφή του δηλούντος ως κατ’ αρχήν κυρίου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία,

β) Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,

γ) Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

δ) Πράξη αναγνώρισης ορίων,

ε) Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,

στ) Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,

ζ) Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,

η) Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,

θ) Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα, ι) Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,

κ) Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,

λ) Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, όπως διαζευκτικά:

α) Δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που πρόκειται για διαταγή πληρωμής συνυποβάλλεται η έκθεση περιγραφής ακινήτων/περίληψη εγγραφής αυτού.

β) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής εξάλειψης αυτής.

Επίσης υποβάλλονται τυχόν δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, δανειστικές συμβάσεις κ.λ.π. δυνάμει των οποίων έχουν επέλθει μεταβολές στην εμπράγματη ασφάλεια.

γ) Διοικητική πράξη Ι.Κ.Α ή Διευθυντή Δ.ΟΥ. περί σύστασης εμπράγματης ασφάλειας.

δ) Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από σεισμούς κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των ν. 867/79, 1048/80, 1133/81 και των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.

ε) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, ήτοι διαζευκτικά:

α) Κατασχετήρια έκθεση,

β) Δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης κατά το άρθρο 972 Κ.Πολ.Δικ.,

γ) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,

δ) Δικαστική απόφαση που διατάσσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινήτου είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε δικαστικής μεσεγγύησης αυτού,

ε) Επιταγή ν. 17/7/1923 «περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών»,

στ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβάλλεται το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κτλ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Υποβάλλονται ανάλογα με το είδος της εγγραπτέας μίσθωσης: α) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου συνιστάται η εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική σύμβαση του ν.1652/86, χρηματοδοτική μίσθωση του ν.1665/86, μακροχρόνια μίσθωση κατ' άρθρα 618 και 1208 Α.Κ.) β) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης μίσθωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου (ΚπολΔ 992 παρ. 1) ο δηλών αυτήν πρέπει να προσκομίσει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απαγγέλει τη διάρρηξη και το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στις μερίδες του μεταβιβάσαντος οφειλέτη και του τρίτου στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρακάτω αναγραφόμενα δεν αφορούν σε μεταβιβάσεις οικοπέδων που έγιναν μετά την κύρωση και μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής (όπου αρκεί μόνο η προσκόμιση του τίτλου μεταβίβασης), αλλά σε πρωτογενή ακίνητα που προέκυψαν από την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής. Όταν δηλώνεται οικόπεδο της Πράξης Εφαρμογής, απαιτείται το πιστοποιητικό μεταγραφής της και ο τίτλος της αρχικής ιδιοκτησίας με το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής του, ενώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής. Σε περίπτωση δε ύπαρξης διορθωτικής πράξης, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω και η προσκόμιση της απόφασης Νομάρχη (της διορθωτικής πράξης) και του πιστοποιητικού μεταγραφής της.

+ Οδηγiες υποβολης δηλωσης

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους

1. στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης

1. ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας [www.ktimatologio.gr][1]

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ:

A. ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τη δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να την καταθέσει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

ο δικαιούχος αυτοπροσώπως,

ο πληρεξούσιος του δικαιούχου, [απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (ειδικού ή γενικού)],

ο νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου,

ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου,

κάποιο τρίτο πρόσωπο [απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης (έντυπο εξουσιοδότησης χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), αλλά η δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο].

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, υποχρεούνται και οι δύο γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι του δικαιούχου, προσκομίζοντας απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα). Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο.

[1]: http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και Ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ΕΔΩ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά (διαδικασία upload).Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική/χρωστική κάρτα.

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Τα έντυπα δήλωσης δικαιώματος διατίθενται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Επιλογή: «Έντυπα Δήλωσης – Οδηγίες Συμπλήρωσης – Συμπληρωμένα Υποδείγματα»

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν είναι:

Απλό φωτοαντίγραφο του/των τίτλου/ων, που τεκμηριώνει/ουν το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. Συμβόλαιο/α). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμά του σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο. Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο / απόσπασμα θέασης / ορθοφωτοχάρτης) Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου (π.χ. απόσπασμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της δήλωση της εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ., λογαριασμό ∆ΕΗ κ.λ.π.).

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

Εξουσιοδότηση / πληρεξούσιο κ.λ.π. σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο και όχι από το δικαιούχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος ή τρίτος προσκομίζει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης μαζί με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία (Δείτε τα όρια των Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της μελέτης ΕΔΩ).

Στη συνέχεια η δήλωση ελέγχεται και καταχωρείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, όπου γίνεται ο αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης, εκδίδεται το έντυπο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» και χορηγείται στο δηλούντα. Στο έντυπο αναγράφεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

Ο δικαιούχος εξοφλεί το τέλος κτηματογράφησης στις συνεργαζόμενες με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες (Δείτε τη λίστα ΕΔΩ Επιλογή: Πληρωμή Τέλους κτηματογράφησης) προσκομίζοντας το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», που του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μετά την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης και την ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωση του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, εντός περίπου 3 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Tράπεζας), ο δικαιούχος μπορεί να εκτυπώσει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το site του «Ελληνικού Κτηματολογίου» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του TAXISNET του, είτε να το παραλάβει από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

+ Αναλυτικά έγγραφα που απαιτούνται για κάθε είδος εγγραπτέου δικαιώματος

Α) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται και απλά αντίγραφα των τίτλων δυνάμει των οποίων αποκτήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά:

α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής του,

β) Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής της,

γ) Διοικητική πράξη (π.χ. Παραχωρητήριο, Υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη, απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κλπ) και πιστοποιητικό μεταγραφής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική πράξη δεν μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της.

Εάν η κτήση του δηλούμενου δικαιώματος προκύπτει από περισσότερες πράξεις, θα υποβάλλονται αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων. Μαζί με τους τίτλους κτήσης θα υποβάλλονται επίσης και όλες οι τυχόν υπάρχουσες διορθωτικές τους πράξεις.

Ειδικές περιπτώσεις: Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με συμβολαιογραφική πράξη (συνήθως γονική παροχή) κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον μεταβιβάζοντα (γονέα) η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα απεβίωσε, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από το γονέα η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα παραιτήθηκε από το δικαίωμα της επικαρπίας με συμβολαιογραφική πράξη, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και το συμβόλαιο παραίτησης από το δικαίωμα της επικαρπίας. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον γονέα η επικαρπία για λογαριασμό του και για τον/την σύζυγό του και ο παρέχων γονέας μετέπειτα απεβίωσε, θα ισχύουν τα παρακάτω:

> - Εάν ο/η σύζυγος συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής και αποδέχεται ρητά την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” της επικαρπίας, τότε ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ και θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος το δικαίωμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί το συμβόλαιο της γονικής παροχής και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος παρέχοντα γονέα. > - Εάν ο/η σύζυγος δεν συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής για να αποδεχτεί την πρόταση δωρεάς επικαρπίας, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και θα πρέπει, για να αποκτήσει την επικαρπία, να αποδεχτεί την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” με νέα συμβολαιογραφική πράξη, νομίμως μεταγεγραμμένη. Στην περίπτωση αυτή, με το θάνατο του αρχικού επικαρπωτή η επικαρπία συνενώθηκε με την ψιλή κυριότητα και το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή.Εάν έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς, τότε το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τις δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των δύο του γονέων.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα κυριότητας που τελούσε υπό διαλυτική αίρεση και η αίρεση άρθηκε λόγω εξόφλησης, θα πρέπει με το αρχικό συμβόλαιο να συνυποβληθεί και η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης, νομίμως μεταγεγραμμένη.

B) ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το εγγραπτέο δικαίωμα της κυριότητας ή της δουλείας προέρχεται από κληρονομική διαδοχή υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας,

β) Κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων,

γ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας.

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και, εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Τον τίτλο του αποβιώσαντος δικαιούχου,

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του άνω δικαιούχου,

γ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) Αντίγραφο του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης και προαιρετικά την απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη,

γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης,

δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Καλόν είναι να προσκομίζεται και στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής ο τίτλος του αποβιώσαντος, διότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο ορθός εντοπισμός του ακινήτου, όπως επίσης εξασφαλίζεται ότι ο αποβιώσας ήταν κύριος του συγκεκριμένου ακινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις Περιπτωσεις Της Εξ Αδιαθετου Και Εκ Διαθηκης Διαδοης: Εάν Ο Θανατος Εχει Επελθει Πριν Την 01/03/2013 Πρεπει Να Προσκομισθουν Τα Ανωτερω Πιστοποιητικα Απο Το Πρωτοδικειο ΚΑΙ Το Ειρηνοδικειο Της Τελευταιας Κατοικιας Του Θανοντος.

Αν Ο Θανατος Εχει Επελθει Μετα Την 28/02/2013 Απαιτουνται Να Προσκομισθουν Μονο Απο Το Αρμοδιο Ειρηνοδικειο.

Γ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που για την κτήση του δηλούμενου εγγραπτέου δικαιώματος γίνεται επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, υποβάλλονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών, για την αναγραφή του δηλούντος ως κατ’ αρχήν κυρίου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία,

β) Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,

γ) Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

δ) Πράξη αναγνώρισης ορίων,

ε) Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,

στ) Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,

ζ) Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,

η) Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,

θ) Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα,

ι) Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,

κ) Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,

λ) Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Δ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, όπως διαζευκτικά:

α) Δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που πρόκειται για διαταγή πληρωμής συνυποβάλλεται η έκθεση περιγραφής ακινήτων/περίληψη εγγραφής αυτού.

β) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής εξάλειψης αυτής.

Επίσης υποβάλλονται τυχόν δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, δανειστικές συμβάσεις κ.λ.π. δυνάμει των οποίων έχουν επέλθει μεταβολές στην εμπράγματη ασφάλεια.

γ) Διοικητική πράξη Ι.Κ.Α ή Διευθυντή Δ.ΟΥ. περί σύστασης εμπράγματης ασφάλειας.

δ) Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από σεισμούς κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των ν. 867/79, 1048/80, 1133/81 και των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.

ε) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας.

Ε) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, ήτοι διαζευκτικά:

α) Κατασχετήρια έκθεση,

β) Δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης κατά το άρθρο 972 Κ.Πολ.Δικ.,

γ) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,

δ) Δικαστική απόφαση που διατάσσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινήτου είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε δικαστικής μεσεγγύησης αυτού,

ε) Επιταγή ν. 17/7/1923 «περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών»,

στ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.

ΣΤ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβάλλεται το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κτλ

Ζ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Υποβάλλονται ανάλογα με το είδος της εγγραπτέας μίσθωσης:

α) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου συνιστάται η εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική σύμβαση του ν.1652/86, χρηματοδοτική μίσθωση του ν.1665/86, μακροχρόνια μίσθωση κατ' άρθρα 618 και 1208 Α.Κ.)

β) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης μίσθωσης.

Η) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου (ΚπολΔ 992 παρ. 1) ο δηλών αυτήν πρέπει να προσκομίσει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απαγγέλει τη διάρρηξη και το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στις μερίδες του μεταβιβάσαντος οφειλέτη και του τρίτου στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Θ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρακάτω αναγραφόμενα δεν αφορούν σε μεταβιβάσεις οικοπέδων που έγιναν μετά την κύρωση και μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής (όπου αρκεί μόνο η προσκόμιση του τίτλου μεταβίβασης), αλλά σε πρωτογενή ακίνητα που προέκυψαν από την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής.

Όταν δηλώνεται οικόπεδο της Πράξης Εφαρμογής, απαιτείται το πιστοποιητικό μεταγραφής της και ο τίτλος της αρχικής ιδιοκτησίας με το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής του, ενώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής. Σε περίπτωση δε ύπαρξης διορθωτικής πράξης, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω και η προσκόμιση της απόφασης Νομάρχη (της διορθωτικής πράξης) και του πιστοποιητικού μεταγραφής της.

+ Χρησιμα Εντυπα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Ακολουθως Παρατιθεται Το Συνολο Των Εντυπων Που Ειναι Απαραιτητα Να Χρησιμοποιηθουν Κατα Το Σταδιο Της Υποβολης Δηλωσης Και Μεχρι Και Την Αναρτηση Των Κτηματολογικων Στοιχειων.

Δ1 - εντυπο Δηλωσης του Ν. 2308/1995

Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας για τις περιοχές που κτηματογραφούνται

Δ1 - εντυπο Δηλωσης του Ν. 2308/1995Δ1 (αρχειο για ψηφιακη επεξεργασια)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Το έντυπο Δ2 το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα από τα νομικά πρόσωπα, και από φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητας και δουλείας, όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (αρχείο για ψηφιακή επεξεργασία)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με την δήλωση ανά είδος δικαιώματος)

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου δήλωσης Δ1

(Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αιτηση Διορθωση στοιχειων της δηλωση

Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή να αποστείλετε με συστημένη επιστολή Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης, στην οποία θα επισυνάψετε έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.

Αίτηση Γνωστοποιησης αλλαγης στοιχείων επικοινωνιας

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης υποβάλλοντας Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας. Στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει θα λαμβάνετε όλη τη σχετική αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης όπως π.χ. τα αποσπάσματα κτηματολογικών στοιχείων, ενώ τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα χρειαστούν στην περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων.

Αίτηση Καταθεσης Συμπληρωματικων Στοιχειων

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σημειώνεται ότι η μεταγραφή των συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτική, δηλαδή μόνο το συμβόλαιο χωρίς τη μεταγραφή του δεν οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώματος που περιγράφεται σ’ αυτό.

Αίτηση Χορηγησης Αντιγραφων

Αίτηση ΧορΗγησης ΒεβαιΩσεων

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα τόσο στα Γραφεία Κτηματογράφησης / εξυπηρέτησης πολιτών όσο και στην ιστοσελίδα του [ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ][13]

Σε περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση αντί για το δικαιούχο, απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης.

+ Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Κτηματογράφηση;

H Κτηματογράφηση είναι η διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, η οποία ενσωματώνει τόσο νομικές πληροφορίες - δηλαδή κάθε νόμιμο έγγραφο που δημιουργεί/τροποποιεί/επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου - όσο και χωρικές πληροφορίες. H Κτηματογράφηση δημιουργεί μία βάση δεδομένων με κέντρο το ακίνητο και όχι με κέντρο τον κύριο του δικαιώματος, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία. Επιπλέον καταγράφει και δικαιώματα που δεν είναι καταχωρισμένα σε καμιά βάση δεδομένων, όπως αυτά της χρησικτησίας.

Ποιοι υποβάλλουν Δήλωση;

Η Δήλωση υποβάλλεται είτε στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [www.ktimatologio.gr][14] Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όταν θα ξεκινήσει η περίοδός υποβολής δηλώσεων, θα μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία κτηματογράφησης, στις κινητές μονάδες ενημέρωσης και στα γραφεία εξυπηρέτησης στην Αθήνα.

Πότε υποβάλλεται η δήλωση;

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δήλωσης. Οι κάτοικοι εσωτερικού έχουν προθεσμία τριών (3) μηνών και οι κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο έξι (6) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης.

Τι πρέπει να κάνω πριν επισκεφτω το Γραφείο Κτηματογράφησης

Πριν επισκεφτώ το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

1. Να βρω και να συγκεντρώσω όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλω δήλωση (δείτε και ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ).

2. Να βρω το τοπογραφικό του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να εντοπίσω και να υποδείξω την θέση του ακινήτου μου στον χάρτη.

3. Να έχω μαζί μου την Αστυνομική μου Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής και ένα αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό μου, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εμένα, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι κόστος συνεπάγεται η υποβολή Δήλωσης;

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες, γκαράζ. Το τέλος των 20€ για τους βοηθητικούς χώρους καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Το τέλος κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –για τα φυσικά πρόσωπα είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του ίδιο Προκαποδιστριακού ΟΤΑ και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τα φυσικά για δικαιώματα πέραν των κυριοτήτων και των δουλειών.

Μετά την υποβολή δήλωσης τι;

Όσοι υποβάλλουν δήλωση, θα ενημερωθούν μέσω email για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους, αρχικώς, κατά την Προανάρτηση

Θα υπάρχει προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών για την υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου μέσω email για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους μετά και την επεξεργασία των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων με την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων.

Θα υπάρχει προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα της ανάρτησης για κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων (4) μηνών για κατοίκους εξωτερικού, για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης επί των αναρτηθέντων στοιχείων.

Μετά από τις διορθώσεις και την εξέταση των ενστάσεων, οι εγγραφές της βάσης θα αποτελούν τις Αρχικές εγγραφές του Κτηματολογικού Γραφείου.

Τα ακίνητα που δε θα δηλωθούν από δικαιούχο, θα καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 3,5 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 7 ετών τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, τους κατοίκους εξωτερικού και τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών (ή των νέων σε περίπτωση παρατάσεων) τα ακίνητα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

 


Picture1.jpg
Picture_02.jpg
Picture_03.jpg
Picture_04.jpg
Picture_05.jpg
Picture_06.jpg
Picture_07.jpg
ypireasia theasis logo.jpg
e-ktimatologio.png
3ed.png
4th.png
5th.png
6th.jpg
7th.jpg
8th.jpg
9th.jpg
9th_b.jpg
10th.jpg